Algemene voorwaarden

PJA Online B.V., gevestigd op Ten Culen 1, Helmond, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62108581 (hierna: 'PJA').

Door je Evaluatie in te vullen en te verzenden ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1 Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Opleider: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;
Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Evaluatie kan geven;
Gebruiker /Je: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met PJA een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Evaluatie;
Dienst: de overeengekomen dienst van PJA bestaande uit het verzamelen en publiceren van Evaluaties;
Evaluatie: een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een training/cursus/opleiding van een Opleider, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals naam, functie, leeftijd of e-mailadres);
Website: de website www.1tot5.nl, www.laatsteplekken.nl, www.edubookers.com en website van de betreffende Opleider.

Artikel 2 Plaatsen van Evaluaties en levering van de Dienst
2.2 Je evaluatie (inclusief persoonlijke informatieve met uitzondering van je e-mailadres) kan worden gepubliceerd op de website 1tot5.nl, laatsteplekken.nl, edubookers.com, website van betreffende Opleider en in zoekmachines/of websites van andere partners van PJA. De partners van PJA kunnen wijzigen. Zij zullen steeds op de website bekend worden gemaakt.
2.3 De evaluatie (inclusief de door jou ingevulde persoonlijke informatieve met uitzondering van je e-mailadres) wordt alleen aan de betreffende opleider verstrekt indien deze opleider daarvoor met PJA een overeenkomst heeft gesloten. De Opleider is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Evaluaties te publiceren op zijn website. Indien de Opleider tot publicatie van de Evaluaties overgaat dient hij alle Evaluaties te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. De Opleider is gerechtigd om de Evaluaties in een eigen look en feel te publiceren. Ook is de Opleider gerechtigd om de Evaluaties te gebruiken voor marketing-en onderzoeksdoeleinden en om Evaluaties te delen met partners, onder bronvermelding van 1tot5.nl. Hierbij zijn partners die soortgelijke diensten aanbieden als PJA in de ruimste zin van het woord uitgesloten.
2.4 PJA is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Evaluatie of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. PJA kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Evaluatie (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien De Opleider een klacht over de Evaluatie heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5 De Opleider is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Evaluaties.
2.6 Door een Evaluatie op de Website te plaatsen verleen je PJA, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Evaluatie in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3 Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst
3.1 Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt.
3.2 Je bent aansprakelijk voor de inhoud van je Evaluaties en garandeert dat:
de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is; je met de Evaluatie anderen (waaronder De Opleider waarover je een Evaluatie geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten; de Evaluatie uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met De Opleider en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien je de Evaluatie plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van De Opleider; de Evaluatie niet bedoeld is als reactie op andere Evaluaties; de Evaluaties geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat; je de belangen en de goede naam van PJA en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 PJA draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving. Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door PJA.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van PJA, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij PJA of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
5.2 Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
5.3 Je staat er voor in dat jouw Evaluatie of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan PJA ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Uitsluiting garanties en Aansprakelijkheid PJA
6.1 Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Evaluatie(s). PJA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.
6.2 PJA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van PJA kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van PJA te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van PJA wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 7 Slotbepalingen
7.1 PJA is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Evaluaties.
7.2 Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.